کاشت دندان، قابل اعتماد بودنش را در درمان موفقیت آمیز در میزان افزایش یافته ی بیماران با کاشت دندان، که نشان دهنده سطوح آبدوست و آبگریز بودند، نشان داد.

اهداف مطالعه خوکچه شامل ارزیابی بازتولید استخوان، در دو نوع کاشت دندان در یک مدل آزمایشگاهی توسط یک روش آنالیز همگرا می باشد که در ادغام با رادیوگرافی تماسی و بافت شناسی است.

در شش خوکچه ماده بالغ، نقص های سوراخ دار ریز نوک تیز استاندارد شده ایجاد شد. سپس در آرواره ها، دو نصب به طور دوسویه ایجاد شد. پس از بیست و هشت روز درمان، حیوانات کشته شدند.

نمونه قله میانی برای ارزیابی کمبود BIC برای نصب شانه، رشد استخوان عمودی روی سطح کاشت، نسبت بافت به استخوان، و ناحیه ی مواد سوار شده اشغال شده توسط باقیمانده ی مواد برای مکانهای GBR بررسی شد.

مقادیر کسب شده از هر دو آنالیز، مقایسه شد و همبستگی های آماری موشکافی گردید. اگرچه ابعاد تفاوت های میانگین و میانگین های سازگار شده ی داده شده توسط روش رادیوگرافی نسبت به موارد بافت شناسی کمتر بودند، مقایسه ی کاشت های متفاوت، نتایج مشابهی بدست داد.

آنالیزهای آماری ثابت های هم شیب تطبیقی و همبستگی، برای ارزیابی روش رادیولوژی اندازه گیری شده و ثابت با میزان بالایی را برای fBIC نشان دادند. نتایج مشابه برای استخوان جدید عمودی برای باقیمانده های سوارشده مشاهده شد. اختلافات برای استخوان جدید و برای بافت معدنی شده در ضریب هم شیب 0.182 و 0.054 حاصل شد.

به عبارت کلی، کاشت دندان، فرایند مهمی در بیست و پنج سال گذشته بود. در پیشرفت های اخیر، در نصب های دندانی کامل در استخوان فک آرواره بدست آمد که در مقادیر کیفی سطحی ماکرو و میکرو و در ویژگی های شیمیایی آنها متمرکز است. زاویه ی تماسی آب اولیه ی تقریبا 0 درجه برای کاشتهای تیتانیم با اسید تراش خورده، آسیاب بزرگ و باد کرده با شن اصلاح شده به طور شیمیایی، با زاویه ی تماسی بیش از 130 درجه برای سطوح SLA آبگریز قراردادی، آبدوستی سطح اولیه را نشان میدهد.

شکاف پیرامونی با اشتخوان جدید در مرحله ی بارگذاری اولیه با استخوان جدید به ظور سریع در حدود SLA-mod نسبت به کاشت های SLA پر شده بود. نیروی پیچشی برای کاشت های modSLA نسبت به نصب های SLA بعد از دوهفته و چهار هفته کاشت در خوکچه ها بسیار بالاتر بود. در هفته ی سوم و ششم بعد از نصب، کاشت های modSLA در استخوان درشت نی و استخوان ران خرگوش، عملکردی بالاتر از پنج نوع دیگر نصب، در ارتباط با نیروی پیچشی حذف و نیروی قسمت به کار رفته نشان داد. در انتها ، بافت شناسی انسان الگوی تکاملی اولیه ی بالاتری در هفته های 2-4 اولیه برای سطوح modSLA در مقیسه با SLA در نواحی اشغال شده با ثابت های استخوان به کاشت (BIC) نشان داد. به هر حال، مراحل نهایی تکامل استخوان در مقادیر BIC برای در دو نوع کاشت modSLA و SLA در خوکچه ها تفاوتی نشان نداد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *